חזרה לעמוד הקודם

מודל ניהול שירותי התשתית

מרשם il. ו-IIX הינם שירותי התשתית שמספק איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר). שירותים אלה מסופקים, מיום הקמתם, על פי עקרונות יסוד של חופש הרשת והם: נייטרליות, שיוויון, שמירה על הפרטיות לצד נגישות למידע ציבורי ובמקביל הקפדה מירבית על יציבות השירותים ושרידותם

רקע

האיגוד מנהל שתי תשתיות מרכזיות בליבת האינטרנט הישראלי – מרשם שמות המתחם (Domain names) ברמה העליונה של ישראל (IL ccTLD) ומחלף האינטרנט הישראלי ה-(Israeli Internet eXchange) IIX

פעילות זו, מוכרת כתשתית קריטית במדינת ישראל, ומוגדרת כיום "כמערכת ממוחשבת חיונית", לאחר שבמהלך שנת 2018 התווסף גם איגוד האינטרנט הישראלי לרשימת הגופים המוגדרים בתוספת החמישית לחוק הסדרת הבטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998.

מרשם שמות המתחם, הוא מאגר מידע מרכזי וייחודי המקשר בין שמות מתחם (Domain names) וכתובות האינטרנט שלהם, ובאמצעותו מוקצים שמות המתחם למי שמחזיק בהם. הסיומת הלאומית il. הייתה בין הראשונות שהופעלו ברשת האינטרנט (השניה מחוץ לארה"ב), והיא פועלת בצורה יציבה ורציפה מאז הקמתה. מתוקף ניהולו של האיגוד את המרשם, הוא גם מפיץ לכל העולם את המידע על אודות שרתי ה-DNS.

ה-IIX הוא מערך תקשורת מחשבים, המקשר באופן שיוויוני וניטרלי בין הרוב המוחלט של ספקי הגישה לאינטרנט בישראל (ISP – Internet Service Providers), כך שגלישה ממשתמש בישראל לאתר אינטרנט במדינת ישראל, או לשירות הפועל בה, תעשה מבלי לצאת מגבולות המדינה.

לצורך תפעול שירותי התשתית המורכבים הללו ונוספים, מפעיל האיגוד מערך ניהולי ותפעולי התומך ומפתח בפעילות זו הן באמצעות אנשי פיתוח וניהול תשתיות מן השורה הראשונה והן באמצעות מגוון של אמצעים טכנולוגיים, מנהליים ומשפטיים.

הוועד המנהל הוא הנושא באחריות הכוללת לשירותי התשתית של האיגוד. פועלת לצדו ועדה ייעודית: ועדת ההיגוי לשירותי התשתית של האיגוד. הוועדה היא בעלת אופי ציבורי ופועלת בהתנדבות. היא פועלת כגורם מקצועי, המבקר את פעילות התשתית המתבצעת ע"י הדרג המקצועי באיגוד, ומנחה אותה. תוכלו לקרוא כאן בהרחבה על אופי פעילותה וסמכויותיה.

ועדת ההיגוי לשירותי התשתית של האיגוד

פעילותה של הוועדה, מתמקדת בהתווית מדיניות ופיקוח על הפעילות המתבצעת לניהול ופיתוח שירותי התשתית המנוהלים על ידי איגוד האינטרנט. (ביניהם כאמור מרכזי הפעילות של התשתיתה לאומית המוגדרת כיום כקריטית: מרשם שמות המתחם תחת רמת המתחם העליונה של ישראל IL. וניהול והפעלת מחלף האינטרנט הישראלי – IIX- Israel Internet eXchange)

תפקידיה וסמכויותיה של הוועדה הם:

 • להתוות מדיניות ואסטרטגיה לפיתוח שירותי התשתית, שימור יכולתם והגנה עליהם בהתאם לאינטרס הציבורי, הוראות כל דין ותקנון האיגוד.
 • לדון בתוכניות העבודה שיוצעו לה על ידי מנהל שירותי התשתית ומנהל/ת המרשם, לתעדף ביניהן ולאשרן.
 • לבחון מעת לעת את ההתקדמות בביצוע תוכניות העבודה שאושרו, העמידה ביעדים, לדווח על חריגות, ובמידת הצורך לקבוע לו"ז מעודכן לביצוע.
 • לקבל דיווחים על תקלות מהותיות ואירועי אבטחת מידע חמורים שאירעו בשירותי התשתית, לבחון את אופן הטיפול בהם ובמידת הצורך, כלקח מהאירועים, להנחות באשר לשינויים במדיניות או בתכנית העבודה.
 • לאשר את כשירותם המקצועית של מועמדים לתפקיד מנהל שירותי התשתית ומנהל המרשם.
 • לייעץ לוועד המנהל לגבי סוגיות הקשורות לשירותי התשתית, הנמצאות בסמכותו של הוועד.
 • לבצע כל משימה הקשורה בסוגיות תשתיתיות על פי בקשת הוועד המנהל.

כמו כן, אחת לשנה לפחות, דנה הוועדה בסיכונים תפעוליים, משפטיים, כספיים ואחרים במערכות התשתית של האיגוד ולפחות פעם בשנה מעלה לדיון את נושא אבטחת המידע והגנת הסייבר של האיגוד, על פי נוהל ISO 27001 והנחיות מערך הסייבר הלאומי.

בנוסף, מקבלת הוועדה דיווח דו-שנתי על היקף השימוש בתשתיות השונות, תוך השוואת שימושים אלה לתקופות קודמות ועוקבת אחר דיווחי התכנון מול הביצוע של שירותי התשתית והמרשם המתבצעים ע"י הדרג המקצועי באיגוד.

הרכב הוועדה

הרכב הוועדה מבוסס על מודל קבוע של ששה חברים: שלושה נציגי ציבור, שהנם אנשי מקצוע מתנדבים מתעשיית המחשוב והאינטרנט לצד שני חברי הוועד המנהל באיגוד האינטרנט ומנכ"ל האיגוד.

2 חברי וועד מנהל, המכהנים לתקופה של שנה ונבחרים ע"י הוועד המנהל מידי שנה.

3 נציגי ציבור, המכהנים לתקופה של שלוש שנים מיום בחירתם ע"י ועדת המינויים הפועלת באיגוד.

מנכ"ל האיגוד, המכהן בתוקף תפקידו.

יו"ר הוועדה לשירותי התשתית ממונה על ידי הוועד המנהל מתוך חברי הוועדה. מנכ"ל האיגוד לא יכול לשמש כיו"ר הוועדה.

במידה ואין לאיגוד מנכ"ל ממונה, מכהן במקומו בוועדה מנהל שירותי התשתיות של האיגוד.

מי יכול לכהן בוועדת ההיגוי?

הקריטריונים הנדרשים להצגת מועמדות לכהונה בוועדת שירותי התשתית של האיגוד כוללים ידע בלפחות שניים או יותר מהנושאים הבאים:

 • תקשורת מחשבים.
 • אבטחת מידע והגנת סייבר.
 • פעילות ה-DNS ומרשמי שמות מתחם.
 • רגולציה, טכנולוגיה ואסדרה.
 • ניהול מערכות מחשוב מורכבות.

על הוועד המנהל של האיגוד, מוטלת האחריות לוודא, כי בכל רגע נתון, בקיאותם של שני חברי הוועד ושלושת נציגי הציבור בוועדה, תכסה את כלל הנושאים המפורטים לעיל.

תנאי הכרחי נוסף לכהונה כנציג ציבור או כמשקיף מטעם הציבור, הוא חתימה על הסדר ניגוד עניינים (ניתן לצפות בו בנספח א' של נוהל ועדת ההיגוי לשירותי התשתית המופיע במלואו מטה).

בחירתם של נציגי ציבור לוועדת ההיגוי לשרותי התשתית מתבצעת על ידי ועדת המינויים של איגוד האינטרנט – המהווה ועדת איתור ייעודית הפועלת באיגוד, והיא מנהלת את תהליך הבחירה. וועדת המינויים מונה 4 חברים, הנבחרים על ידי הוועד המנהל – שניים מבין חברי הוועד המנהל ושניים מקרב חברי האיגוד.

נוהל ועדת ההיגוי לשרותי התשתית עודכן בשנת 2019, וניתן לצפייה חופשית לציבור. הנוהל חל על כלל פעילות הוועדה והוא תקף, לאחר אישורו בוועד, החל מיום ‏10 אפריל 2019. 

קראו בהרחבה את נוהל ועדת ההיגוי לשירותי התשתית של האיגוד